O FIRMIE LA RICHÉ

Firma La Riche Ltd. dzia³a na rynku od 1981 roku. Nasze ekskluzywne produkty sprzedawane s¹ na ca³ym œwiecie, a popyt ca³y czas roœnie. W zwi¹zku z tym nieustannie powiêkszamy nasz¹ ofertê.

Niniejsza strona zawiera wszelkie niezbêdne informacje o ofercie La Riche zawieraj¹cej miêdzy innymi nasz najlepiej sprzedaj¹cy siê produkt – toner koloryzuj¹cy Ð Directions. Oprócz produktów koloryzuj¹cych naszym klientom oferujemy równie¿ ca³y zestaw produktów pielêgnacyjnych do w³osów koloryzowanych – szampony, od¿ywki, pêdzle do koloryzacji oraz wiele innych wyj¹tkowych produktów. Ponadto oferujemy ³agodz¹cy balsam po tatua¿u Tatt Splatt.

La Riché Product Display Stands

NAJNOWSZE AKTUALNOÅ’CI

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

Directions has a string of Social Media pages... don't forget to follow us to for tons of images, tips, advise, to get involved in comments and to submit entries of your own;
Facebook - https://www.facebook.com/directionshair/
Twitter - https://twitter.com/Directionshair
Instagram - https://instagram.com/directions_hair_colour/
Pinterest - https://uk.pinterest.com/directionshair/

» Read More

HALLOWEEN COMPETITION OPEN NOW

For your chance to win a Directions Colour Kit, send us your spooky hair pictures.
If you are entering via our social media pages then you MUST enter with the hashtag #Halloween.
To enter via our site please visit our gallery page https://www.lariche.co.uk/photos.
Competition closes on Friday 30th October at 12pm. GOOD LUCK!

» Read More

DIRECTIONS ARE NOW ON INSTAGRAM.

Directions are now on Instagram, get following us on https://instagram.com/directions_hair_colour/

» Read More

Back to Top