O FIRMIE LA RICHÉ

Firma La Riche Ltd. dzia³a na rynku od 1981 roku. Nasze ekskluzywne produkty sprzedawane s¹ na ca³ym œwiecie, a popyt ca³y czas roœnie. W zwi¹zku z tym nieustannie powiêkszamy nasz¹ ofertê.

Niniejsza strona zawiera wszelkie niezbêdne informacje o ofercie La Riche zawieraj¹cej miêdzy innymi nasz najlepiej sprzedaj¹cy siê produkt – toner koloryzuj¹cy Ð Directions. Oprócz produktów koloryzuj¹cych naszym klientom oferujemy równie¿ ca³y zestaw produktów pielêgnacyjnych do w³osów koloryzowanych – szampony, od¿ywki, pêdzle do koloryzacji oraz wiele innych wyj¹tkowych produktów. Ponadto oferujemy ³agodz¹cy balsam po tatua¿u Tatt Splatt.

La Riché Product Display Stands

NAJNOWSZE AKTUALNOŒCI

Easter Egg 2015 Giveaway

To celebrate Easter we are running a limited offer. The Great Easter Giveaway, we will be giving away free mini eggs and a directions mug with every purchase. *While stocks last

» Read More

Champions of Colour Winners

Our Champions of Colours winners from last years competition have now been announced and included as part of our new 'Colours' rollover banner. Head over to the colour page and take a look.

» Read More

Colour Kits available now

Our new Colour Kits are available online and via the store. Available in eight great colours, the kits are everything you need for great colour in one handy box!

» Read More

Back to Top