O FIRMIE LA RICHÉ

Firma La Riche Ltd. dzia³a na rynku od 1981 roku. Nasze ekskluzywne produkty sprzedawane s¹ na ca³ym œwiecie, a popyt ca³y czas roœnie. W zwi¹zku z tym nieustannie powiêkszamy nasz¹ ofertê.

Niniejsza strona zawiera wszelkie niezbêdne informacje o ofercie La Riche zawieraj¹cej miêdzy innymi nasz najlepiej sprzedaj¹cy siê produkt – toner koloryzuj¹cy Ð Directions. Oprócz produktów koloryzuj¹cych naszym klientom oferujemy równie¿ ca³y zestaw produktów pielêgnacyjnych do w³osów koloryzowanych – szampony, od¿ywki, pêdzle do koloryzacji oraz wiele innych wyj¹tkowych produktów. Ponadto oferujemy ³agodz¹cy balsam po tatua¿u Tatt Splatt.

La Riché Product Display Stands

NAJNOWSZE AKTUALNOŒCI

2013 Summer Competition

We will be announcing our Summer Competition very soon. Once again we will be offering some great prizes. Keep an eye on the website for news and updates.

» Read More

Summer Competition

Enter our summer competition and and you could win our London 2012 package for two, worth over £3,000; 1 day, two fantastic events & 2 fabulous nights stay at the Ramada Hotel, London, Hyde Park and have your photos published on our website and publications.

» Read More

Back to Top